Specializarea Psihologie

Obiective academice ale Programului de studii de licenţă 

1. Formarea specialiştilor în domeniul Psihologie urmăreşte asimilarea de noţiuni teoretice şi abilităţi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent, reflectat de curriculum-ul universitar, în conformitate cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior elaborat in 2011. 
2. Dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România în general şi specifice Domeniului Psihologie, în special.

Competenţele profesionale dobândite de către absolvenţii Programului de studii Psihologie sunt:

Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei 
Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în psihologie 
Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie 
Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei
Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice
Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei

Competenţe transversale:

Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei 
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice
Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social.
La şfârşitul ciclului de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, absolvenţii primesc Diploma de licenţiat în psihologie şi competenţele necesare pentru a intra în programele de supervizare profesională, în raport cu prevederile Legii 213 şi reglementărilor Colegiului Psihologilor din România. 
Supervizarea, în vederea obţinerii atestatului de liberă practică autonomă, se realizează prin studii masterale, cursuri postuniversitare sau formări profesionale oferite de instituţii agreate de Colegiul Psihologilor din România.

Ariile de competenţă dobândite în facultate permit practicarea profesiei de psiholog în urmatoarele specializări:

1. Psiholog în domeniul psihologiei muncii, organizaţionale, transporturilor şi serviciilor:
- Cabinete individuale de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor pentru evaluare-testare psihologică la angajare sau periodică;
- Cabinete de Psihologie în policlinici;
- Psiholog în organizaţii industriale, financiare şi bancare;
- Psiholog  în resurse umane;
- Psiholog specializat în psihologia sportului;
- Psiholog consilier în organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale, ONG-uri;
- Psiholog în domeniul judiciar, psiholog criminalist, psiholog în penitenciare.
2. Psiholog în domeniul psihoterapiei, psihologiei clinice şi consilierii psihologice:
- Cabinete individuale de psihoterapie şi consiliere psihologică;
- Psiholog clinician în spitale, policlinici, sanatorii, clinici de recuperare;
- Psiholog consilier în clinici şi cabinete de Psihologie;
3. Psiholog  în domeniul educaţiei:
- Profesor psiholog în învăţământul liceal şi universitar;
- Psiholog şcolar în cabinetele de Psihologie şcolară;
- Psiholog specialist în consilierea şcolară şi vocaţională în cadrul cabinetelor de Psihologie din şcoli, licee, universitaţi sau cabinete individuale.
4. Psiholog în domeniul securităţii naţionale.

Absolvenţii Programului de Studii de Psihologie activează ca:

psiholog şcolar în instituţii din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene, Centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE);
psihologi clinicieni, consilieri psihologi sau psihoterapeuţi, în spitale, clinici;
psihologi specialişti în psihologia muncii şi organizaţională în evaluarea şi selecţia profesională şi managementul resurselor umane, în calitate de consilieri pentru instituţii şi organisme cu responsabilităţi în domeniul forţei de muncă, formării şi conversiei profesionale şi ocupaţionale din cadrul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă;
psihologi specialişti în cadrul serviciilor de ocrotire şi protecţia copiilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
psihologi specializaţi în evaluarea psihodiagnostică şi terapia persoanelor cu nevoi speciale din cadrul Autorităţii Naţională pentru Persoanele cu Handicap, şcoli speciale, fundaţii;
psihologi în domeniul psihologiei judiciare, în cadrul penitenciarelor, Inspectoratulului Judeţean de Poliţie, serviciilor antidrog, centrelor de mediere sau altor instituţii din cadrul Ministerului de Interne. 

Plan de învățământ: 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2017-2018 ; 2018-2019

Coordonator: Lect. univ. dr. RALUCA MATEI