ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

 

VEZI REZULTATE


 

Strategia managerială

PLANUL OPERAȚIONAL 2024

PROGRAMUL MANAGERIAL 2020-2024

STRATEGIA 2020-2024

 

 

 

Arhiva

PLANUL OPERAȚIONAL 2023

PLANUL OPERAȚIONAL 2021-2022

PLANUL OPERATIONAL 2020-2021

PLAN MANAGERIAL 2016-2020

Arhiva - 2012-2016

STRATEGIA MANAGERIALĂ pentru perioada 2012-2016  vizează următoarele obiective:

A. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

1. Managementul resursei umane

 • Promovarea personalului didactic existent în facultate pe posturi superioare (lector, conferenţiar, profesor) pe măsură ce îndeplinesc cerinţele legale,
 • Stimularea instituirii unui climat de comunicare şi schimb de expertiză ştiinţifică între colegi, informarea tuturor colegilor privind posibilitatea de parcurgere a unor cursuri de formare profesională continuă,
 • Introducerea unor fişe de post detaliate pentru fiecare cadru didactic astfel încât să se asigure o repartizare echitabilă a sarcinilor extradidactice,
 • Acordarea gradaţiilor de merit pe baza Evaluării performanţelor individuale ale cadrelor didactice şi ale Evaluării realizate de către studenţi,
 • Cosusţinerea financiară a cadrelor didactice pentru participarea la conferinţe indexate ISI sau în baze de date internaţionale sau pentru publicarea lucrărilor prevăzute în Planul ştiinţific editorial anual.
 • Utilizarea eficientă a resurselor financiare şi materiale existente la nivelul facultăţii.
 • Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna funcţionare a activităţii Consiliului facultăţii.
 • Elaborarea statului de funcţiuni al facultăţii în termenul stabilit de conducerea Universităţii.
 • Întocmirea dosarelor pentru reevaluarea unor programe de studii din cadrul facultăţii.
 • Întocmirea dosarului pentru reacreditarea Programului de Formare Continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar şi înaintarea acetuia la C.N.F.P.
 • Mobilizarea membrilor facultăţii pentru a câştiga granturi sau alte tipuri de proiecte.
 • Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna funcţionare a secretariatelor din cadrul facultăţii.
 • Supravegherea modului de întocmire a documentelor  de studii ale studenţilor.
 • Evaluarea periodică a personalului didactic din  cadrul facultăţii.
 • Acordarea calificativelor, propunerea salariului de merit şi a gradaţiei de merit pentru personalul didactic şi auxiliar.
 • Stabilirea nivelului de salarizare a cadrelor didactice în funcţie de performanţele obţinute şi de bugetul facultăţii.
 • Realizarea unor demersuri în obţinerea spaţiilor şcolare necesare bunei desfăşurări a activităţii de instruire-învăţare.
 • Optimizarea orarului şcolar.
 • Analizarea necesarului de posturi la nivelul facultăţii şi organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor (catedrelor) vacante.
 • Planificarea şi organizarea practicii studenţilor în diverse tipuri de unităţi.
 • Organizarea unor vizite, excursii cu studenţii în scopuri instructiv-educative sau pentru petrecerea timpului liber.
 • Organizarea unor dezbateri cu studenţii privind viaţa universitară sau pe probleme de interes general.
 • Implicarea membrilor facultăţii în organizarea cursurilor de perfecţionare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în vederea susţinerii gradelor didactice.
 • Coordonarea lucrărilor realizate de profesorii din învăţământul preuniversitar în vederea  obţinerii gradului didactic I în învăţământ.
 • Participarea membrilor facultăţii la examenele oganizate în scopul obţinerii unor grade didactice de către profesorii şi institutorii din învăţământul preuniversitar.
 • Participarea membrilor facultăţii ca profesori examinatori la concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi în învăţământul preuniversitar.
 • Urmărirea permanentă a felului cum se desfăşoară examenele cu studenţii.
 • Controlul  periodic al documentelor  de evidenţă şcolară (cataloage de examen, registre matricole).
 • Orientarea  traiectoriei profesionale a cadrelor didactice tinere, ţinând seama de competenţele profesionale şi de necesităţile de acoperire  a posturilor în perspectivă.
 • Crearea unor condiţii optime care să stimuleze cadrele didactice tinere: cazare avantajoasă în spaţiile universităţii, oferirea unor stagii de documentare, reducere la suporturile de curs etc.
 • Stimularea activităţii de excelenţă, prin acordarea de prime, gradaţii de merit şi alte stimulente personalului didactic cu activitate deosebită la catedră şi în munca de cercetare.
 • Stabilirea unor parteneriate în scopuri ştiinţifice şi educaţionale cu facultăţi de psihologie şi ştiinţele educaţiei din ţară şi străinătate.
 • Organizarea unor activităţi de consiliere a studenţilor atât în privinţa dezvoltării personale cât şi în privinţa dezvoltării profesionale.
 • Prezentarea anuală a ofertei educaţionale a facultăţii în cadrul ”Zilelor porţilor deschise”, activitate organizată de Universitatea ”Ovidius” Constanţa în luna aprilie a fiecărui an.
 • Actualizarea permanentă a paginii web a facultăţii, interfaţă virtuală de mare impact, în mod eficient de comunicare şi de promovare a ofertei şi imaginii.

 

2. Dezvoltarea si consolidarea Programelor de studii de licenţă şi masterat şi a serviciilor educaţionale

- realizarea dosarelor de evaluare periodică pentru Programele de licenţă Psihologie şi Psihopedagogie specială acreditate în anul 2007 cu calificativul Încredere;

- realizarea dosarului pentru evaluarea Programului de licență Asistență socială, acreditat în anul 2011 cu calificativul Încredere limitată;

- realizarea dosarelor de acreditare a domeniilor de masterat Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei în concordanţă cu noile cerinţe ARACIS;

- organizarea Programelor de masterat didactic în cadrul Departamentului didactic pentru absolvenţii de 3 ani care doresc să urmeze o carieră didactică;

- diversificarea modalităţilor de prezentare a ofertei educaţionale prin atragerea unui număr mai mare de studenţi la programele de studii de licenţă şi masterat în cadrul acţiunilor Zilele porţilor deschise;

- asigurarea calităţii actului de predare/învăţare/evaluare şi centrarea pe student a activităților didactice;

- organizarea planurilor de învăţământ la programele de licenţă şi master în concordanţă cu Standardele specifice fiecărui domeniu propuse de către ARACIS;

- consolidarea şi extinderea reţelei de instituţii partenere în care studenţii şi masteranzii să desfăşoare activitatea de practică de specialitate (instituții din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, instituţii din cadrul DGASPC Constanţa, Tribunalul Constanţa, fundații, ONG-uri);

- antrenarea studenţilor în activităţi extradidactice şi de cercetare ştiinţifică (sesiuni de comunicări ştiinţifice, workshopuri, grupuri de dezbateri, activităţi de voluntariat);

- implicarea masteranzilor în activităţile de cercetare ştiinţifică, în organizarea și susţinerea de comunicări ştiinţifice la conferinţele naţionale şi internaţionale;

- optimizarea paginii web a facultăţii şi realizarea unei baze de date online cu absolvenţii facultăţii noastre;

- organizarea de întâlniri periodice lunare între conducerea facultăţii şi reprezentanţii cadrelor didactice şi ai studenţilor pentru îmbunătăţirea comunicării şi a procesului de învăţământ;

- dezvoltarea bazei materiale (mărirea numărului de săli de curs, modernizarea laboratoarelor existente, dotarea acestora cu baterii de testare şi evaluare psihologică şi înfiinţarea unui Laborator/Cabinet de asistenţă socială în conformitate cu recomandările ARACIS);

- desfăşurarea activităţilor de perfecţionare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (definitivat, gradul II, gradul didactic I).

 

B.  PERFECŢIONAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE - ÎNVĂŢARE

 • Îmbunătăţirea calităţii cursurilor atât din perspectiva rigurozităţii ştiinţifice cât şi din perspectiva paradigmelor de predare.
 • Perfecţionarea activităţii seminariale.
 • Efectuarea de interasistenţe la cursuri şi la seminarii.
 • Invitarea unor profesori din alte intituţii de învăţământ superior sau a unor specialişti din instituţii de cercetare sau unităţi economice să ţină anumite cursuri.
 • Implicarea membrilor facultăţii în continua perfecţionare a curriculum-ului universitar.
 • Ameliorarea colaborării dintre membrii facultăţii şi profesori de la alte facultăţi ale universităţii.
 • Implicarea în mai mare măsură a studenţilor în activitatea de planificare şi decizie pedagogică.
 • Îmbunătăţirea activităţii de evaluare a studenţilor prin diversificarea metodelor de examinare: referate, proiecte, activităţi demonstrative.
 • Prezentarea periodică în cadrul departamentelor a rezultatelor obţinute de studenţi în cadrul diverselor examene sau colocvii.
 • Consilierea studenţilor pe probleme de natură şcolară sau extraşcolară.
 • Îndrumarea lucrărilor de licenţă ale studenţilor.
 • Organizarea unor schimburi de experinţă cu facultăţi de profil din alte unităţi de învăţământ superior.

 

C. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

 • dezvoltarea activităţilor din cadrul Centrului de Cercetare şi Evaluare Psiho-Pedagogică şi Socială (CCEPPS) prin constituirea unor echipe de cercetare interdisciplinară;
 • atragerea cadrelor didactice ale facultăţii şi a cât mai multor specialişti pentru a publica în Analele Universităţii Ovidius din Constanţa, seria Psihologie, Asistenţă socială şi Ştiinţele educaţiei;
 • dezvoltarea colaborării cu specialişti de la universităţile din ţară şi străinătate pentru organizarea cursurilor de formare profesională continuă creditate de MECTS, CNFPA, Colegiul Psihologilor din România sau Colegiul Naţional al Asistenţilor sociali din România;
 • formarea  unor echipe de cercetare ştiinţifică şi accesarea unor granturi de cercetare care să permită obţinerea unor poziţii mai bune în ierarhizarea programelor de studii;
 • participarea anuală a tuturor cadrelor didactice la conferinţe naţionale şi internaţionale, dezvoltarea abilităţilor pentru publicarea de articole în reviste de specialitate cotate B+, ISI sau în baze de date internaţionale;
 • organizarea de evenimente ştiinţifice workshopuri, programe postuniversitare de formare profesională continuă, conferinţe sub egida Centrului de Cercetare şi Evaluare Psiho-Pedagogică şi Socială (CCEPPS);
 • instituirea unei tradiţii în desfăşurarea anuală a Conferinţei Consilierea şcolară între provocări şi paradigme realizată în parteneriat cu CJRAE Constanţa;
 • îmbunătăţirea accesului studenţilor la serviciile oferite de Biblioteca Centrala Universitară, la bazele de date ANELIS, la publicaţii şi periodice apărute în străinătate în domeniul psihologiei, ştiinţele educaţiei şi asistenţă socială;
 • îmbunătăţirea colaborării cu Centrul de Consiliere Educațională și Profesională al Universității „Ovidius” din Constanța, în vederea realizării unor proiecte comune privind monitorizarea absolvenţilor şi gradul lor de angajabilitate;
 • dezvoltarea programelor de mobilităţi studenţeşti Erasmus cu Universitatea din Barcelona;
 • organizarea unor dezbateri, simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări pe probleme de psihologie, pedagogie, psihopedagogie, asistenţă socială;
 • Iniţierea unor proiecte de cercetare vizând ameliorarea activităţii instructiv-educative din şcoli: îmbunătăţirea conţinuturilor, perfecţionarea metodelor de instruire, ameliorarea activităţilor de evaluare, amplificarea parteneriatului dintre şcoală şi alte instituţii, îmbunătăţirea activităţii de orientare şcolară şi profesională;
 • colaborarea membrilor facultăţii cu specialişti care lucrează în alte instituţii: inspectorate şcolare, unităţi economico-productive, instituţii de cercetare, ministere, organisme neguvernamentale;
 • publicarea unor lucrări metodico-ştiinţifice destinate cadrelor didactice care lucrează în învăţământul preuniversitar;
 • implicarea membrilor facultăţii în organizarea unor cursuri de masterat de către alte facultăţi;
 • participarea la activităţi organizate de M.E.C.T.S. în vederea elaborării unor documente curriculare (planuri de învăţământ, programe analitice, manuale);
 • atragerea şi implicarea membrilor facultăţii în câştigarea unor granturi de cercetare menite să atragă fonduri importante în bugetul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;
 • implicarea şi motivarea studenţilor în participarea la diverse activităţi de cercetare;
 • premierea performanţelor în activităţile de cercetare ştiinţifică.

 

D.  MANAGEMENTUL CALITĂŢII. Strategia managerială

 • Dezvoltarea organizaţională prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale;
 • Creșterea resurselor extrabugetare ale facultăţii prin atragerea unui număr mai mare de studenţi şi masteranzi cu taxă în limita capacităţii de şcolarizare propusă de către ARACIS sau prin extinderea acesteia şi prin organizarea cursurilor de formare profesională continuă;
 • Supravegherea lunară a raportului dintre cheltuielile facultăţii si resursele alocate prin finanţarea de bază si resursele extrabugetare;
 • Adaptarea ofertei educaţionale la schimbările şi la cerinţele impuse de realitatea socio-economică astfel încât, prin pregătirea lor, absolvenţii Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei să se adapteze şi să se integreze cât mai eficient în diveresele posturi oferite de instituţii variate: şcoli, spitale, unităţi economice etc;
 • Modernizarea programelor analitice şi a conţinuturilor cursurilor predate studenţilor astfel încât acestea să reflecte  cât mai fidel evoluţiile înregistrate în diverse ramuri ale psihologiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale;
 • Elaborarea de materiale didactice în format electronic pentru a le facilita studenţilor accesul la diversele cursuri din curricula universitară;
 • Formarea unor abilităţi fundamentale studenţilor astfel încât aceştia să fie instrumentaţi dar şi motivaţi să-şi continue procesul învăţării pe tot parcursul vieţii active;
 • Îmbunăţăţirea şi optimizarea comunicării între Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi diverse instituţii care au integrat absolvenţii facultăţii pentru a vedea dacă pregătirea oferită de facultate s-a înscris pe linia cerinţelor specifice universităţilor respective, pentru a vedea cum s-au integrat absolvenţii în unităţile respective, pentru a vedea ce schimbări se impun în perspectivă pentru ca oferta educaţională să fie şi mai adaptată cerinţelor şi nevoilor etalate de diverse tipuri de instituţii.

 

Decan,

Conf. univ. dr. Virgil Frunză