Specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Obiective academice ale Programului de studii de licenţă 

 • Formarea specialiştilor în domeniul Psihopedagogie specială urmăreşte asimilarea de noţiuni teoretice şi abilităţi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent, reflectat de curriculum-ul universitar, în conformitate cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior elaborat în 2011. 
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România în general şi specifice Domeniului Științele Educației, în special.

Competențe profesionale:

 • C1 Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârsta/pregătire şi diverse grupuri ţintă.
 • C2 Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar.
 • C3 Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici.
 • C4 Abordarea managerială a grupului de preşcolari /şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă.
 • C5 Consilierea, orientarea şi asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane /grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajati etc.).
 • C6 Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră. 
 • Competențe transversale:
 • CT1 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei. 
 • CT2 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei. 
 • CT3 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue.
 • Perspectivele carierei:
 • Competente şi abilităţi pentru a profesa ca profesori pentru învăţământul primar şi preşcolar. 

Plan de învățământ: 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019

Lect. dr. PETRE CRISTIAN - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.